Thông cáo báo chí

Tham khảo bài đánh giá thử nghiệm tuyệt vời của Dr coco tại đây:

https://www.cocoforcannabis.com/grow-light-guide/medic-grow-fold-8-par-test-review/